Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 2015-10-01

W ramach realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, Ośrodek Pomocy Społecznej  w Siewierzu informuje, że świadczy pomoc dzieciom i młodzieży w  okresie nauki szkolnej w formie zakupu jednego gorącego posiłku w szkole lub przedszkolu. Pomoc w postaci sfinansowania posiłków może zostać udzielona, jeżeli dochód na osobę  w rodzinie  nie  przekracza 150% kryterium dochodowego tj. 771 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej m.in. z powodu:
  • ubóstwa;
  • bezrobocia;
  • niepełnosprawności;
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
  • przemocy w rodzinie;
  • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
  • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
  • alkoholizmu lub narkomanii.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Rodzice zainteresowani w/w formą pomocy powinni skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siewierzu, gdzie można uzyskać wszelkie szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu.