Zakończenie realizacji VII edycji projektu systemowego "Aktywność to szansa na przyszłość" 2015-07-24

W czerwcu 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu zakończył realizację VII edycji projektu systemowego „Aktywność to szansa na przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany był do klientów OPS-u korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, nadużywania alkoholu, bezrobocia. W ramach projektu w latach 2014-2015 objęto kontraktami socjalnymi 31 osób. Celem głównym projektu była poprawa jakości życia osób zagrożonych marginalizacją poprzez zwiększenie ich potencjału społeczno – zawodowego.

Wszyscy uczestnicy wzięli udział w:

Warsztatach rozwoju osobistego - rozwijających samodzielność, autoprezentację, sprawne komunikowanie się, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, umiejętność zarządzania domowym budżetem. Warsztaty wpłynęły na zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne możliwości.

Animacji lokalnej – polegającej na zaangażowaniu Uczestników w życie kulturalne społeczności lokalnej. W ramach animacji zorganizowane zostały wyjazdy podczas których uczestnicy poznali wartościowe sposoby spędzania czasu wolnego;

Kursie podstawowej obsługi komputera i Internetu - nabyte umiejętności pozwolą Uczestnikom wykorzystywać komputer i Internet w codziennym życiu do zaspokajania własnych potrzeb;

Warsztatach artystycznych z wykonywania biżuterii z elementami decoupage - Warsztaty te wpłynęły na rozwój zainteresowań, wyobraźni i umiejętności manualnych uczestników projektu, poznanie sposobów na zorganizowanie czasu wolnego i zarobkowanie, nabycie/rozwój praktycznych umiejętności z zakresu tworzenia biżuterii oraz podstaw techniki decoupage na różnych przedmiotach (np. pudełka, kuferki, deski, butelki, ozdoby świąteczne, bombki), integrację społeczną, zwiększenie motywacji do działania i zaufanie we własne możliwości.

Osoby mające problem z nadużywaniem alkoholu dodatkowo wzięły udział w:
Warsztatach terapii uzależnień, dzięki którym Uczestnicy mieli możliwość rozmawiania o swoich problemach, uczuciach i emocjach, wsparcie uzyskane podczas spotkań ułatwiło radzenie sobie w trudnych sytuacjach, umożliwiło otwarcie się przed drugim człowiekiem oraz na problemy drugiego człowieka, przyczyniło się do zwiększenia poczucia własnej wartości Uczestników.

Osoby bezrobotne dodatkowo wzięły udział w:

indywidualnych spotkaniach z Liderem KIS – których celem było poznanie mocnych i słabych stron Uczestników, wskazanie kierunków poszukiwania zatrudnienia. Spotkania z Liderem KIS pomogły również w wyborze kursów zawodowych zorganizowanych
w ramach projektu dla Uczestników. Celem spotkań było nauczenie Uczestników swobodnego poruszania się po rynku pracy oraz sporządzania dok. aplikacyjnych;

indywidualnym kursie zawodowym. W ramach projektu 2 Uczestników ukończyło kurs Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń sklepowych + książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, 2 Uczestników ukończyło kurs Magazynier z obsługą wózka widłowego i wymianą butli LPG + książeczka sanitarno- epidemiologiczna, 2 Uczestników ukończyło kurs Florystyka, 1 Uczestnik ukończył kurs Operator koparko ładowarki, 1 Uczestnik ukończył kurs Obrabiarki sterowane numerycznie (CNC).

15 Uczestniczek projektu otrzymało wsparcie wizażysty - osoby te otrzymały vouchery do indywidualnego wykorzystania celem poprawy własnego wizerunku, podwyższenia samooceny.

Rezultatami twardymi podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej działań w ramach projektu było:
  • liczba klientów pomocy społecznej, którzy zakończą udział w projekcie 26 (15K i 11M)
  • liczba klientów pomocy społecznej, objętych kontraktami socjalnymi 55 (34K i 21M) Rezultatami miękkimi osiągniętymi przez uczestników projektu są: nabycie umiejętności przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, zwiększenie samodzielności i zaradności,
  • zwiększenie udziału w życiu społecznym,
  • zwiększenie samooceny, wiary we własne możliwości oraz poprawa kondycji psychicznej,
  • zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy osób mających możliwość podjęcia zatrudnienia,
  • nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych osób mających możliwość podjęcia zatrudnienia.
Działania zrealizowane w ramach projektu przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji, umiejętności zawodowych i społecznych uczestników projektu, a co za tym idzie do zwiększenia aktywności klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu. Udział w projekcie pozwolił Uczestnikom na podniesienie poziomu samodzielności i odpowiedzialności, podwyższenie samooceny oraz samoakceptacji. Nabyte umiejętności w poruszaniu się na otwartym rynku pracy, zwiększenie motywacji i podwyższenie samooceny, aktywizacja społeczna, wzmocnienie umiejętności rodzicielskich, ukończone szkolenia zawodowe zwiększyły potencjał i szansę na powrót na rynek pracy wśród uczestników projektu.